ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Towarzystwa brzmi ,,Polskie Towarzystwo Brachyterapii, zwane w dalszej części Towarzystwem. Towarzystwo używa następujących odpowiedników tej nazwy w językach obcych: w języku angielskim ,,Polish Brachytherapy Society”.
 2. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach
  (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami)
 3. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTB oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Gliwicach.

 

§ 3

PTB może tworzyć sekcje naukowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 4

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

PTB ma prawo używania pieczęci, logo i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

PTB może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym działaniu.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7

Celem PTB jest:

 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie brachyterapii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 2. opracowanie standardów w zakresie stosowania brachyterapii w leczeniu chorób nowotworowych,
 3. wdrażania nowych technik brachyterapii,
 4. propagowanie osiągnięć polskiej brachyterapii na arenie międzynarodowej,
 5. organizacja spotkań naukowych służących wymianie informacji w zakresie brachyterapii,
 6. pomoc członkom Towarzystwa w zakresie wprowadzania nowych technik brachyterapii,
 7. współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,
 8. zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie brachyterapii,
 9. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie brachyterapii.

§ 8

PTB realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. organizowanie sekcji naukowych,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu brachyterapii,
 4. inicjowanie i popieranie (min. przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród) działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny brachyterapii,
 5. współpracę w zakresie brachyterapii z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,
 6. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu brachyterapii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.
 7. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie PTB dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. zagranicznych,
 4. honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym PTB może być każdy, pełnoletni obywatel RP posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii/brachyterapii oraz działający w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.
 2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej na piśmie deklaracji po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 1.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołania do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach PTB zgodnie z postanowieniami Statutu,
 2. uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, konferencjach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo, korzystając z prawa pierwszeństwa,
 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTB,

§ 12

Członkowie zwyczajni PTB zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz PTB,
 2. uczestniczenia w realizacji statutowych celów PTB,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 13

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z PTB, ogłoszonego na piśmie przez członka Zarządowi Towarzystwa,
 2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do uregulowania zaległości,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności PTB zadeklaruje stałą składkę i zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkostwo członka wspierającego wygasa wskutek:
 5. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa,
 6. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu nie opłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 lata, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,

§ 15

 1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa, posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie brachyterapii oraz działający w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.
 2. Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej przez nich deklaracji.
 3. Członek zagraniczny jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 4. Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Członkostwo członka zagranicznego wygasa wskutek:
 6. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa,
 7. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu nie opłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 lata pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
 8. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 9. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju brachyterapii.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, ale nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Władze Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

§ 17

 1. Naczelnymi Władzami PTB są:
 2. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa
 3. Zarząd Towarzystwa
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński.
 6. Członkowie władz PTB pełnią swoje funkcje honorowo.
 7. Kadencja wszystkich władz PTB trwa 4 lata.
 8. Uchwały władz PTB zapadają -zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 9. W przypadku braku możliwości pełnienia przez konkretną osobę funkcji we Władzach Towarzystwa istnieje możliwość powołania bezpośrednio przez odpowiedni organ Władz Związku nowej osoby funkcyjnej. Liczba członków powołanych przez Władze nie może jednak przekraczać 1/3 liczby osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą PTO i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa PTB raz na 4 lata.
 2. Zarząd Towarzystwa powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie lub drogą elektroniczną członków PTB o Walnym Zgromadzeniu, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy zwyczajni i honorowi członkowie PTB, a z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 5. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 6. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa na wniosek przedstawiony przez Komisję Rewizyjną,
 8. wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 9. uchwalanie zmian Statutu PTB, zatwierdzanie regulaminów pracy i instrukcji,
 10. nadawanie na wniosek przedstawiony przez Zarząd Towarzystwa członkostwa honorowego,
 11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 12. rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 13. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się PTB,
 14. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 15. Walne Zgromadzenie jest prawomocne:
 16. w l terminie przy obecności członków PTB w liczbie 50% + 1,
 17. w II terminie (tego samego dnia, 15 minut później niż zakładał termin pierwotny) bez względu na liczbę członków obecnych.
 18. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Towarzystwa.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa PTB:
 2. z własnej inicjatywy
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na wyrażone na piśmie lub drogą elektroniczna żądanie co najmniej 1/5 liczby członków PTB.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa PTB w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosków o jego zwołanie.
 6. Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21

 1. W skład Zarządu Towarzystwa PTB wchodzą:
 2. Przewodniczący,
 3. 2 wiceprzewodniczących,
 4. Sekretarz,
 5. Skarbnik,
 6. 2 członków zarządu,
 7. Przewodniczący Sekcji Naukowych.
 8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z inicjatywy własnej lub na wniosek większości członków Towarzystwa.
 9. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa PTB należy:
 10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 11. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków PTB,
 12. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Naukowych PTB oraz nadzorowanie ich działalności,
 13. uchwalenie regulaminów pracy PTB i przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu członków PTB,
 14. uchwalanie regulaminów pracy Sekcji Naukowych PTB,
 15. zarządzanie majątkiem i funduszami PTB,
 16. opiniowanie udziału członków PTB w zjazdach naukowych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

§ 22

 1. Zarząd Towarzystwa PTB zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu Towarzystwa.
 3. Ustępujący członkowie Zarządu Towarzystwa PTB mogą być wybierani ponownie.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PTB ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i opłacania składek członkowskich.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania, do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającym z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa i z głosem doradczym.

§ 24

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków w tym także władz Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 4. upomnienie,
 5. zawieszenie w prawach członka PTB na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
 6. wykluczenie z PTB.
 7. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwoływania do Walnego Zgromadzenia PTB, którego orzeczenie jest ostateczne.

ROZDZIAŁ V
Sekcje naukowe

§ 25

 1. Zarząd Towarzystwa może powołać sekcje naukowe PTB skupiające członków jednej specjalności.
 2. Zarząd Towarzystwa powołuje przewodniczącego sekcji który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie.

§ 26

Sekcje naukowe PTB działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Towarzystwa. Sekcje naukowe PTB organizują i prowadzą działalność naukowego i dydaktyczna w zakresie brachyterapii lub problematyki onkologicznej określonej przez Zarząd Towarzystwa

§ 27

Działalność Sekcji naukowych PTB może być wspierana na finansowo przez Zarząd Towarzystwa PTB.

§ 28

 1. Przewodniczący Sekcji Naukowej zobowiązany jest do składania raz do roku sprawozdania z działalności sekcji do Zarządu Towarzystwa.
 2. Działalność Sekcji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Towarzystwa na wniosek jego członków lub na wniosek przewodniczącego sekcji.

ROZDZIAŁ VI
Majątek PTB

§ 29

Majątek PTB stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 3. zapisy i darowizn,
 4. wpływy z działalności statutowej.

§ 31

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej PTB ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 32

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych PTB składają dwie osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik Zarządu Towarzystwa.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Zarządu Towarzystwa PTB.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu PTB

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie PTB większością 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązanie PTB

§ 34

Uchwałę o rozwiązaniu się PTB podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTB większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 35

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie PTB uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem moją zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.