STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BRACHYTERAPII

 

ROZDZIAŁ I
P
ostanowienia ogólne

§1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi ,,Polskie Towarzystwo Brachyterapii, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „PTB”.
 3. Stowarzyszenie może używać odpowiednika nazwy „Polskie Towarzystwo Brachyterapii” w języku angielskim, tj: ,,Polish Brachytherapy Society” i nazwy skróconej „PBS”.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261).
 2. Stowarzyszenie tworzone jest na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie może opierać swoją działalność na pracy społecznej członków. Decyzją Zarządu do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 2. Dopuszcza się możliwość, wynagradzania członków Stowarzyszenia, będących członkami Zarządu, za faktyczne czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. Stowarzyszenie dla skutecznego, sprawnego i efektywnego wykonania zadań statutowych może powoływać pełnomocników do reprezentowania i działania w imieniu Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków określając jednocześnie przedmiot tej działalności.
 5. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§5

 1. Stowarzyszenie może łączyć się lub stowarzyszać z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Stowarzyszenie może powoływać inne podmioty, w tym w szczególności fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej.
 3. Stowarzyszenie jest niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną i grupą interesu organizacją.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęty rozwój brachyterapii, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także działalność kulturalna oraz dobroczynność.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie brachyterapii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 2. opracowanie standardów w zakresie stosowania brachyterapii w leczeniu chorób nowotworowych,
 3. wdrażania nowych technik brachyterapii,
 4. propagowanie osiągnięć polskiej brachyterapii na arenie międzynarodowej,
 5. organizacja spotkań naukowych służących wymianie informacji w zakresie brachyterapii,
 6. pomoc członkom Stowarzyszenia w zakresie wprowadzania nowych technik brachyterapii,
 7. współdziałanie z organami Systemu Ochrony Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,
 8. zachęcanie członków Stowarzyszenia do pracy naukowej w dziedzinie brachyterapii,
 9. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie brachyterapii.
 10. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 11. organizowanie sekcji naukowych,
 12. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu brachyterapii,
 13. inicjowanie i popieranie rozwoju brachyterapii i działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny brachyterapii, min. przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród,
 14. współpracę w zakresie brachyterapii z odpowiednimi Stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,
 15. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu brachyterapii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, Stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
 16. prowadzenie działalności wydawniczej,
 17. szczególnym sposobem realizacji celów stowarzyszenia jest merytoryczny patronat nad oficjalnym czasopismem naukowym Stowarzyszenia „Journal of Contemporary Brachytherapy”.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii/brachyterapii lub działająca w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.
 2. Członkowie przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej na piśmie deklaracji po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 1.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

§9

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
 2. uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, konferencjach i posiedzeniach naukowych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie korzystając z prawa pierwszeństwa,
 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

§11

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo pisemnego wezwania do uregulowania zaległości,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych,
 5. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. śmierci.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§13

 1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo za wyjątkiem Członków Zarządu, którym Walne Zebranie Członków może przyznać wynagrodzenie.
 2. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 5 lat i wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków powołującego członków ww. organów na kolejną kadencję.
 3. W celu wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję Zarząd powinien zwołać Walne Zebranie Członków przed upływem 5 lat od dnia powołania członków ww. władz.
 4. Ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego mogą być powołani do pełnienia dotychczasowych funkcji na kolejne kadencje.

§14

 1. Posiedzenia wszystkich władz Stowarzyszenia mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w sposób zdalny uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 3. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek danego organu Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
  3. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
 5. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.

 

Walne Zebranie Członków

§15

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Za zgodą członka Stowarzyszenia powiadomienie może odbywać się drogą telefoniczną, SMS-ową, pocztą elektroniczną lub listownie.
 5. Walne zebranie członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 głosów członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, zwołanym po 15 minutach od pierwszego posiedzenia Walnego Zebrania, bez względu na liczbę obecnych.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 8. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo przez obecnych członków Stowarzyszenia.

§16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, w tym także w celu uzupełnienia składu tych organów,
 5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 8. rozstrzyganie odwołań od odmowy Zarządu przyjęcia danej osoby jako członka Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych wprost dla innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu.

§18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu (7) Członków Zarządu, w tym Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących, Członka Zarządu – Sekretarza, Członka Zarządu – Skarbnika i 2 Członków Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego oraz sześciu (6) pozostałych członków Zarządu.
 3. Przewodniczący Zarządu koordynuje prace pozostałych członków Zarządu, powierza im zadania i obowiązki.
 4. Po wyborze Członków Zarządu przez Walne Zebranie Członków, Przewodniczący Zarządu spośród powołanych członków Zarządu wybiera Członka Zarządu – Sekretarza, Członka Zarządu – Skarbnika, 2 Wiceprzewodniczących, 2 Członków Zarządu, którym powierza następujące zadania i obowiązki:
  1. I Wiceprzewodniczący – organizacja konferencji
  2. II Wiceprzewodniczący – opracowywanie protokołów leczenia
  3. Członek Zarządu – Skarbnik – odpowiedzialność za sprawy finansowe Stowarzyszenia
  4. Członek Zarządu – Sekretarz – prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia
  5. Członek Zarządu – odpowiedzialność za kontakty z organizacjami pacjentów oraz z innymi stowarzyszeniami i podmiotami medycznymi
  6. Członek Zarządu – odpowiedzialność za kontakty z czasopismami naukowymi
 5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Ustępujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie.
 7. Do zakresu działalności Zarządu w szczególności należy:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  3. sporządzenie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
  4. sporządzenie sprawozdań z działalności oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
  5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  6. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu członków Stowarzyszenia,
  7. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
  8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
  9. powoływanie organów doradczych Stowarzyszenia,
  10. reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach prawnych.
 8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu.
 9. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu może określić regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

§19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i opłacania składek członkowskich.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającym z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Sąd Koleżeński

§20

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, w tym także władz Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszenia.
 4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwoływania do Walnego Zebrania Członków, którego orzeczenie jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ V
Sekcje naukowe

§21

 1. Zarząd Stowarzyszenia może powołać sekcje naukowe Stowarzyszenia w celu pracy nad danym zagadnieniem naukowym.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje przewodniczącego sekcji który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie.

§22

Sekcje naukowe Stowarzyszenia działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia. Sekcje naukowe Stowarzyszenia organizują i prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§23

  1. Przewodniczący Sekcji Naukowej zobowiązany jest do składania raz do roku sprawozdania z działalności sekcji do Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Działalność Sekcji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§24

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki i zapisy,
 3. dotacje, subwencje, granty oraz wszelkiego rodzaju inne środki publiczne,
 4. majątek pozyskany w ramach zbiórek i imprez publicznych,
 5. majątek pozyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. majątek Stowarzyszenia,
 7. odsetki,
 8. dywidendy oraz zyski z akcji i udziałów,
 9. inne wpływy prawem niezabronione.

§25

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu Stowarzyszenia

§26

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

 

ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
 3. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

§28

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.